REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

I. Definicje:

Usługobiorca/Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usługi świadczonej przez Usługodawcę.

Usługodawca – Spółka TIME2LEGAL Sp z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, NIP: 754 319 70 74, KRS: 0000760111; adres poczty elektronicznej: office@speedtax.eu; powyższy adres jest również adresem właściwym do składania reklamacji; 

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na odległość, drogą elektroniczną, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania,  przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, w postaci: umożliwienia dostępności do protokołu ERICA Elster, w zakresie przesłania deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego.

Protokół Elster – elektroniczna metoda przesłania deklaracji podatkowych Użytkownika do właściwego niemieckiego urzędu skarbowego;

Certyfikat Elster – indywidualnie przypisany plik weryfikacyjny niezbędny do autoryzacji deklaracji złożonej za pośrednictwem Protokołu Elster;

Deklaracja podatkowa – zeznanie podatkowe, odnośnie osiągniętego przez Użytkownika dochodu w danym roku rozliczeniowym, wypełniane przez Użytkownika, bez jakiejkolwiek ingerencji Usługodawcy. 

Urząd skarbowy – niemiecki urząd skarbowy, właściwy dla Użytkownika;

II. Informacje ogólne

1. Podstawa prawna świadczenia Usług przez Usługodawcę.
Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług reguluje relacje pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą i są jedyną umową określającą wzajemne prawa i obowiązki.
2. Formy płatności za świadczoną usługę są dostępne pod adresem: https://speedtax.eu/strona/15/formy-platnosci.
2. Rejestracja
2.1. Celem korzystania przez Usługobiorcę w pełni z usług Usługodawcy (poprzez stronę internetową oraz aplikację udostępnianej przez Usługodawcę), Usługobiorca jest zobowiązany do utworzenia konta Użytkownika (Rejestracja Usługobiorcy).
2.2. Utworzenie konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza o dane niezbędne do jego identyfikacji, tj. co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.
2.3. Usługodawca jest uprawniony do odmowy rejestracji Usługobiorcy, w przypadku niepodania danych, o których mowa w ust. 2.2.
2.4. Po pozytywnej weryfikacji, Usługobiorca otrzyma link weryfikacyjny na podany przez Użytkownika mail. Rejestracja Usługobiorcy zakończy się po pierwszym logowaniu Użytkownika za pośrednictwem linku weryfikacyjnego.
Weryfikacja tożsamości Użytkownika konta
2.5. Po rejestracji konta, Użytkownik, w zakładce „Mój Profil” może dokonać weryfikacji swojej tożsamości. W tym celu, Użytkownik prześle zdjęcie dowodu osobistego, prawa jazdy oraz zdjęcie en face (zdjęcie twarzy z przodu). 
2.6. Usługodawca po otrzymaniu zdjęć dokona weryfikacji tożsamości Użytkownika.
3. Sposób świadczenia usług.
3.1. Usługodawca świadczy swoje Usługi za pośrednictwem strony internetowej www.speedtax.eu oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej.
3.2. Aplikację mobilną można pobrać przy użyciu App Store lub Google Play. 
3.3. Po instalacji aplikacji na urządzeniu mobilnym, podczas logowania należy podać swój login oraz hasło.
3.4. Usługodawca nie świadczy usług doradztwa podatkowego, nie wypełnia w imieniu Usługobiorcy deklaracji podatkowej, ani też nie dokonuje kontroli merytorycznej wprowadzanych przez Usługobiorcę danych.
3.5. Kalkulator podatkowy dokonuje szacunkowych obliczeń odnośnie zwrotów lub dopłat podatku, wyłącznie na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę. Usługobiorca otrzymuje decyzję o faktycznej wysokości zwrotu podatku lub dopłaty podatku od właściwego urzędu skarbowego.
3.6. Usługodawca nie dokonuje weryfikacji wprowadzonych przez Użytkownika danych stanowiących podstawę naliczania przez urząd skarbowy wysokości podatku oraz ulg podatkowych.
3.7. Po wpisaniu danych dla celów podatkowych, Usługobiorca jest zobowiązany do weryfikacji wprowadzonych przez siebie danych. 
3.8. Usługa zostanie wykonana w terminie 5 dni, licząc od zaksięgowania wynagrodzenia przysługującego  Usługodawcy. 
3.9. Usługodawca nie świadczy innego rodzaju usług, w tym w szczególności nie wyjaśnia właściwemu urzędowi skarbowemu wątpliwości co do rozbieżności wprowadzonych przez Użytkownika danych.
3.10. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do odbioru w imieniu Usługobiorcy decyzji wydawanych przez właściwy urząd skarbowy, ich przechowywania oraz dalszego przetwarzania. Doręczona decyzja będzie dostępna dla Usługobiorcy w panelu klienta.
4. Rodzaje usług świadczonych przez Usługodawcę.
4.1. Użytkownik może wybrać jedną z następujących Usług świadczonych przez Usługodawcę:
    a) przesłanie formularza podatkowego do urzędu skarbowego przy użyciu certyfikatu Elster Usługodawcy;
   b) przesłanie formularza podatkowego do urzędu skarbowego z użyciem certyfikatu Użytkownika;
4.2. Wybór Usługi jest dokonywany przez Użytkownika po wypełnieniu wniosku podatkowego.
4.3. Koszt poszczególnej usługi jest podawany przed wyborem przez Użytkownika Usługi świadczonej przez Usługodawcę. Wszystkie ceny uwzględniają podatek VAT.

IV. Opis usług. 

1. Przesłanie formularza podatkowego do urzędu skarbowego przy użyciu certyfikatu Elster Usługodawcy.
1. W przypadku wyboru przez Użytkownika usługi przesłania formularza podatkowego do urzędu skarbowego za pośrednictwem protokołu Elster, przy użyciu certyfikatu Usługodawcy, Usługodawca dokonuje weryfikacji Użytkownika, która może przybrać dwie formy: weryfikacji przelewem lub weryfikacji deklaracji z kontem Użytkownika.

Weryfikacja przelewem.
1.1 Użytkownik, dla celów weryfikacyjnych, po uzupełnieniu formularza oraz wyborze usługi przesłania formularza podatkowego do urzędu skarbowego przy użyciu certyfikatu Usługodawcy, jest zobowiązany do opłacenia usługi z rachunku bankowego należącego wyłącznie do Użytkownika.  Na podstawie danych z przelewu oraz danych wpisanych do deklaracji podatkowej Usługodawca dokona weryfikacji Użytkownika. 
1.2 W przypadku braku możliwości dokonania weryfikacji określonej w pkt 1.2 niniejszego rozdziału Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem i poprosi o przesłanie  zdjęcia dowodu osobistego lub prawa jazdy Użytkownika oraz zdjęcia en face (zdjęcie twarzy z przodu) Użytkownika. Po dokonaniu weryfikacji Usługodawca usuwa zdjęcia z nośników pamięci.

Weryfikacja deklaracji z kontem Użytkownika.
1.3 W przypadku uprzedniego zweryfikowania konta, o którym mowa, w rozdziale II, pkt. 2.5 i 2.6 Regulaminu, po wypełnieniu formularza podatkowego, Użytkownik jest uprawniony do wysłania deklaracji podatkowej za pośrednictwem protokołu Elster, przy użyciu certyfikatu Usługodawcy.
1.4 W przypadku braku zgodności pomiędzy danymi określonymi w formularzu podatkowym a danymi znajdującymi się w koncie Użytkownika lub rachunku bankowym, z którego nastąpiła zapłata za usługę, Usługodawca dokona dodatkowej weryfikacji, o której mowa w pkt. 1.2, niniejszego rozdziału.
1.3. Usługodawca dokona negatywnej weryfikacji w przypadku:
   a) niezgodności danych z dowodem osobistym lub prawem jazdy;
   b) skan dowodu osobistego lub prawa jazdy Użytkownika dołączony do Deklaracji podatkowej będzie złej jakości, uniemożliwiającej porównanie danych wskazanych we

Wniosku, z tymi w dowodzie osobistym;
   c) dane nadawcy przelewu  nie będą zgodne z danymi zawartymi we Deklaracji podatkowej.
1.4. W przypadku dokonania negatywnej weryfikacji Użytkownika przez Usługodawcę Usługodawca dokona przelewu zwrotnego na rachunek bankowy Użytkownika.
1.5. W razie negatywnej weryfikacji Użytkownika, Użytkownik może skorzystać dwóch pozostałych Usług świadczonych przez Usługodawcę.
1.6. W przypadku dokonania pozytywnej weryfikacji Użytkownika przez Usługodawcę wniosek podatkowy, wypełniony przez Usługobiorcę, zostanie przesłany do właściwego urzędu skarbowego.

2. Przesłanie formularza podatkowego do urzędu skarbowego przy użyciu certyfikatu Użytkownika.
2.1. Użytkownik posiadającym własny certyfikat Elster posiada możliwość dokonania samodzielnego podpisu elektronicznego  deklaracji podatkowej i przekazania do danego urzędu skarbowego. 
2.2. Aby skorzystać z tej funkcji, należy załadować plik certyfikacyjny Elster w naszym serwisie internetowym/aplikacji, a następnie wprowadzić indywidualne hasło. Nie zapisujemy danych certyfikatu (ani hasła).

V. Odstąpienie od umowy.

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy przysługującym konsumentom zawierającym umowy na odległość.
1. Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
Usługobiorca ma prawo odstąpić od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym umowa została zawarta. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę (spółkę TIME2LEGAL Sp z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, NIP: 754 319 70 74, KRS: 0000760111; adres poczty elektronicznej: office@speedtax.eu), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Usługobiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego jemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługodawca zwróci Usługobiorcy wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem należności za wykonane w pełni za zgodą Usługobiorcy usługi oraz za dostarczone treści cyfrowe, co do których świadczenie zostało spełnione za zgodą Usługobiorcy przed upływem tego terminu, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Usługobiorcy o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte przez Usługobiorcę w pierwotnej transakcji, chyba że Usługobiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Usługobiorca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

2. Uwagi szczególne dotyczące wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy przed upływem ustawowego terminu.
Prawo do odstąpienia od umowy wygasa przed upływem ustawowego terminu, gdy w pełni zrealizowaliśmy usługę, a rozpoczęcie jej realizacji nastąpiło po wyraźnej zgodzie użytkownika. 

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich 

2. Usługobiorca korzysta z usługi wyłącznie w celu przekazania danych osobowych do właściwego urzędu na terenie Niemiec

3. Usługobiorca akceptując niniejszy regulamin przyjmuje do wiadomości, że:
    a) Administratorem danych osobowych jest spółka TIME2LEGAL Sp z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Niemodlińskiej 8, 45-710 Opole NIP: 754 319 70 74 KRS: 0000760111
    b) Dane przetwarzane będą w celu:
1.  nawiązania i realizacji umowy dot. usługi przesłania dokumentów dot. rozliczenia podatku dochodowego za pracę w DE do właściwego urzędu na terenie Niemiec, w tym: 

1. rejestracji i prowadzenia konta w systemie,

2. wypełnienia deklaracji podatkowej,

3. przesłania deklaracji podatkowej w imieniu Usługobiorcy do odpowiedniego Urzędu Skarbowego

4. kontaktu w sprawie realizacji usługi, 

5. potwierdzenia tożsamości Usługobiorcy, 
podstawę stanowi : art. 6, ust. 1, lit. B – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

2. Obrony przed roszczeniami ze strony Usługobiorcy oraz realizacji przysługujących mu praw – art. 6, ust. 1, lit. F - Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych
    c) Dane przetwarzane będą przez następujący czas:

1. W przypadku 1: do momentu usunięcia konta Usługobiorcy w systemie

2. W przypadku 2: dane będą przetwarzane przez Usługodawcę przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji umowy.
    d) Na zlecenie Usługodawcy dane przetwarzać będą podmioty realizujące na jego rzecz czynności związane z obsługą informatyczną aplikacji. Dodatkowo, dane mogą zostać udostępnione urzędom i jednostkom upoważnionym prawem bądź kancelarii prawnej, w przypadku konieczności obrony przed roszczeniami ze strony Usługobiorcy. 
    e) Usługobiorca przekazuje nam dane dobrowolnie, ich podanie zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa jest niezbędne do wykonania umowy i prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli Usługobiorca ich nie udostępni Usługodawca nie może zrealizować usługi.
    f) Podane dane przetwarzane, są zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. W dowolnym momencie Usługobiorca może zwrócić się z prośbą o realizację prawa do:

1. dostępu do swoich danych,

2. sprostowania danych,

3. usunięcia danych,

4. ograniczenia przetwarzania danych,

5. przeniesienia danych osobowych dostarczonych przez Usługobiorcę.
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Realizacja praw jest możliwa poprzez zakładkę Moje Konto w panelu Klienta. Usługobiorca może skontaktować się także z administratorem drogą mailową: office@speedtax.eu.
g) Użytkownik może także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podając dane osób trzecich Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania ich o tym fakcie oraz przekazania informacji zawartych w pkt. 3.

5. Wyrażenie stosownych zgód przez Usługobiorcę poprzez zaznaczenie pola checkbox w polach oznaczonych jako zgody spowoduje poszerzenie zakresu przetwarzania danych zgodnie z treścią zgody. Decyzję dotyczącą zgód Usługodawca może zmienić w panelu klienta.

6. W przypadku, korzystania przez Usługobiorcę z potwierdzenia tożsamości poprzez przesłanie skanu dokumentu tożsamości, jak: dowód osobisty. Administrator usuwa przesłany skan niezwłocznie po potwierdzeniu prawidłowości danych. 

7. Przesłanie kopii dokumentu potwierdzającego nie jest wyłączną formą potwierdzenia tożsamości patrz: IV p.1 

8. Usługodawca nie archiwizuje kopii przesłanych do Urzędu deklaracji. Usługobiorca ma możliwość dostępu do danych, które wprowadził do kwestionariusza. Dostęp ten może mieć miejsce w dowolnym momencie poprzez zakładkę Moje Wnioski w panelu klienta.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Usługodawcę zawierane są zgodnie z prawem polskim. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta wyższego poziomu ochrony, niż ten który zapewniałoby mu prawo obowiązujące w jego kraju pochodzenia. 

2. Na wypadek nieważności któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. 

3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem przez Usługodawcę a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

5. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji z tytułu nienależytego wykonania umowy na następujący adres mailowy: office@speedtax.eu, lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Płatności: | Przelew

Zmiana typu rozliczenia...
Proszę chwilkę poczekać...
Zapisuję formularz0%